Bir �nceki sayfa a�lma zaman�: 17:50:28
Son sayfa a�lma zaman�: 17:50:29
Fark: 1 sn
Bu oturumda a�lan sayfa say�s�: 99
Son a�lan sayfa: /yazarlar.asp?isl=yazarlar&sayfa=3
Herbir sayfada ortalama kalma s�resi: 26 sn.Yukar�daki kay�tlara bakarsan�z sayfalar� �ok h�zl� dola��yorsunuz.
Sayfalar aras� ge�i� 2 saniyeden h�zl� olamaz.
�imdi 2 saniye bekleyin ve sayfay� tekrar a�n.