Bir �nceki sayfa a�lma zaman�: 11:04:32
Son sayfa a�lma zaman�: 11:04:33
Fark: 1 sn
Bu oturumda a�lan sayfa say�s�: 67
Son a�lan sayfa: /vbbilgisi.asp?id=9901&sayfa=11&type=mak&b=String-Fonksiyonlar-ve-Kullan%C4%B1m%C4%B1-(Bol-%C3%96rnekli.)
Herbir sayfada ortalama kalma s�resi: 5 sn.Yukar�daki kay�tlara bakarsan�z sayfalar� �ok h�zl� dola��yorsunuz.
Sayfalar aras� ge�i� 2 saniyeden h�zl� olamaz.
�imdi 2 saniye bekleyin ve sayfay� tekrar a�n.