Bir �nceki sayfa a�lma zaman�: 02:11:19
Son sayfa a�lma zaman�: 02:11:20
Fark: 1 sn
Bu oturumda a�lan sayfa say�s�: 33
Son a�lan sayfa: /vbbilgisi.asp?id=9430&sayfa=14&type=mak&b=OOP-(object-oriented-Programming)%5BNesne-Y%C3%B6nelimli-Programlama%5D-Nedir
Herbir sayfada ortalama kalma s�resi: 74 sn.Yukar�daki kay�tlara bakarsan�z sayfalar� �ok h�zl� dola��yorsunuz.
Sayfalar aras� ge�i� 2 saniyeden h�zl� olamaz.
�imdi 2 saniye bekleyin ve sayfay� tekrar a�n.