Bir �nceki sayfa a�lma zaman�: 05:50:24
Son sayfa a�lma zaman�: 05:50:25
Fark: 1 sn
Bu oturumda a�lan sayfa say�s�: 25
Son a�lan sayfa: /vbbilgisi.asp?id=9410&sayfa=14&type=mak&b=dinamik-dizin-tan%C4%B1mlama
Herbir sayfada ortalama kalma s�resi: 3 sn.Yukar�daki kay�tlara bakarsan�z sayfalar� �ok h�zl� dola��yorsunuz.
Sayfalar aras� ge�i� 2 saniyeden h�zl� olamaz.
�imdi 2 saniye bekleyin ve sayfay� tekrar a�n.