Bir �nceki sayfa a�lma zaman�: 12:40:22
Son sayfa a�lma zaman�: 12:40:23
Fark: 1 sn
Bu oturumda a�lan sayfa say�s�: 38
Son a�lan sayfa: /vbbilgisi.asp?id=12258&sayfa=1&type=kod&b=Hesaplanan-Sonuca-Kadar-?leri-Say?-Sayma
Herbir sayfada ortalama kalma s�resi: 4 sn.Yukar�daki kay�tlara bakarsan�z sayfalar� �ok h�zl� dola��yorsunuz.
Sayfalar aras� ge�i� 2 saniyeden h�zl� olamaz.
�imdi 2 saniye bekleyin ve sayfay� tekrar a�n.