Bir �nceki sayfa a�lma zaman�: 21:32:00
Son sayfa a�lma zaman�: 21:32:01
Fark: 1 sn
Bu oturumda a�lan sayfa say�s�: 34
Son a�lan sayfa: /vbbilgisi.asp?id=11889&sayfa=3&type=mak&b=Registry-Bilgi-Kaydetme-Ve-Okuma...
Herbir sayfada ortalama kalma s�resi: 3 sn.Yukar�daki kay�tlara bakarsan�z sayfalar� �ok h�zl� dola��yorsunuz.
Sayfalar aras� ge�i� 2 saniyeden h�zl� olamaz.
�imdi 2 saniye bekleyin ve sayfay� tekrar a�n.